Üyelik Sözleşmesi (İmotim Mobilya AVM )

 Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR


1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Yeniceköy Mahallesi, İnegöl Bursa Karayolu 4.km, 16400 İnegöl / Bursa adresinde bulunan SS İmotim İşletme Kooperatifi ("İMOTİM") ile Üye ("Üye") arasında, Üye'nin İMOTİM'nin E-ticaret Sitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.


1.2. İMOTİM ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI


2.1. İMOTİM, www.imotim.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup Ortak ve Kiracı’ları ile tüketiciler arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla biraraya getirmektedir. İMOTİM, E-ticaret Sitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin Ortak  & Kiracısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.


2.2. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, İMOTİM tarafından yönetilmekte olan www.imotim.com.tr alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda Ortaklar ve Kiracılar tarafından E-ticaret Sitesi'nde satürün ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.


2.3. İşbu Üyelik Sözleşme'nin amacını, E-ticaret Sitesi üzerinde İMOTİM ya da Ortak & Kiracı tarafından sunulan Hizmetler'den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, E-ticaret Sitesi'nde yer alan ve yer alacak olan İMOTİM tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, İMOTİM tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Ortaklar ve Kiracılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir ve İMOTİM, Üyeler ile Ortaklar ve Kiracılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza'dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Ortaklar ve Kiracılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.3. TANIMLAR


Gizlilik İlkeleri Üyeler'in E-ticaret Sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, İMOTİM tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere İMOTİM'nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel Gizlilik İlkelerinı düzenleyen ve E-ticaret Sitesi üzerinden (http://www.imotim.com.tr/gizlilik-ilkeleri) erişilebilecek olan metni ifade eder.


Profilim Sayfası Üye'nin E-ticaret Sitesi'nde yer alan ürünlerden ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.


Hizmet Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla İMOTİM tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.


Ortak İMOTİM ile yaptığı Kooperatif Ortaklık Sözleşmesi kapsamında E-ticaret Sitesi'nde çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.


Kiracı İMOTİM ile veya Ortak ile yaptığı Kira Sözleşmesi kapsamında E-ticaret Sitesi'nde çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.


Üye İMOTİM ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında E-ticaret Sitesi'ne üye olan ve Ortak  & Kiracı tarafından E-ticaret Sitesi üzerinde verilen ürünlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.


E-ticaret Sitesi Mülkiyeti İMOTİM'e ait olan ve İMOTİM'nin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.imotim.com.tr alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.
4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, E-ticaret Sitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun İMOTİM tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve E-ticaret Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. 


4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin İMOTİM'den talepte bulunması halinde İMOTİM, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için İMOTİM'ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda İMOTİM'nin Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.


4.3. Üye, E-ticaret Sitesi üzerinden görüntülediği ürünlerle ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, E-ticaret Sitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak İMOTİM'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


4.4. İMOTİM'nin E-ticaret Sitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, İMOTİM, E-ticaret Sitesi'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İMOTİM, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. E-ticaret Sitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle İMOTİM'nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, İMOTİM'ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.


4.5. Üye, E-ticaret Sitesi üzerinden herhangi bir Ortak  & Kiracı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Ortak & Kiracı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; İMOTİM'nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Ortak  & Kiracı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda E-ticaret Sitesi'nde sergilenen ve satılan ürün tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran Ortak  & Kiracı sorumlu olacaktır.


4.6. Üye, E-ticaret Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, E-ticaret Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin E-ticaret Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.4.7. İMOTİM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.


4.8. E-ticaret Sitesi'ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye'lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Ortaklar ve Kiracılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, E-ticaret Sitesi'nin kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Ortaklar ve Kiracılar'a iletebilecektir.4.9. Üye'nin Profilim Sayfası'na erişmek ve E-ticaret Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.10. Üye, E-ticaret Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:


4.10.1. E-ticaret Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;


4.10.2. E-ticaret Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;


4.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;


4.10.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; E-ticaret Sitesi'ndeki yorumları E-ticaret Sitesi dışında yayınlamak gibi E-ticaret Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;


4.10.5. Virüs veya E-ticaret Sitesi'ne, E-ticaret Sitesi'nin veri tabanına, E-ticaret Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;4.10.6. Üyeler veya Ortaklar ve Kiracılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;


4.10.7. E-ticaret Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, İMOTİM'in önceden yazılı iznini alınmaksızın E-ticaret Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde E-ticaret Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.


4.11. Üye, E-ticaret Sitesi'nde yaptığı işlemleri E-ticaret Sitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, E-ticaret Sitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.


4.12. E-ticaret üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; İMOTİM'in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.5. GİZLİLİK


5.1. İMOTİM, Üye'nin E-ticaret Sitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için E-ticaret Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. İMOTİM, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri E-ticaret Sitesi'nde yer alan Gizlilik İlkeleri'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik İlkeleri, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik İlkeleri'nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve info@imotim.com adresine elektronik posta göndererek ya da 0224 777 07 88 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz. 


5.2. Üye tarafından E-ticaret Sitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, E-ticaret Sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla İMOTİM ya da iş ortakları tarafından Gizlilik İlkeleri'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır.


5.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin İMOTİM tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. İMOTİM söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İMOTİM markası ve logosu, www.imotim.com.tr mobil uygulamasının ve E-ticaret Sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak İMOTİM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile İMOTİM'in mülkiyetindedir. Üye, İMOTİM'in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını İMOTİM'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.imotim.com.tr mobil uygulamasının veya E-ticaret Sitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda İMOTİM'in izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, Ortak & Kiracı veya İMOTİM'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, İMOTİM'nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İMOTİM, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve E-ticaret Sitesi'nde yer alan Gizlilik İlkeleri da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla E-ticaret Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, E-ticaret Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


8. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya İMOTİM'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") İMOTİM'in veya Ortak & Kiracı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.9. MUHTELİF HÜKÜMLER


9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Ortak & Kiracı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İnegöl Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.


9.3. Bildirim İMOTİM, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, İMOTİM'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.


9.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.